Navigation

Publications

  2018
 1. Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, D. Lin, X. Tang, and L. Van Gool "Temporal Segment Networks for Action Recognition in Videos", IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2018 (Accepted)
 2. Bowen Zhang, Limin Wang, Zhe Wang, Yu Qiao, and Hanli Wang, " Real-Time Action Recognition With Deeply Transferred Motion Vector CNNs, " IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), Vol. 27, No. 5, pp. 2326-2339, 2018
 3. Wenbin Du, Yali Wang, Yu Qiao , "Recurrent Spatial-Temporal Attention Network for Action Recognition in Videos, " IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), Vol. 27, No. 3, pp. 1347-1360, 2018
 4. Limin Wang, Zhe Wang, Yu Qiao, Luc Van Gool. "Transferring Deep Object and Scene Representations for Event Recognition in Still Images." International Journal of Computer Vision (IJCV), vol. 126, no. 2-4, pp 390-409, 2018.
 5. Xiang, Lei, Qian Wang, Dong Nie, Lichi Zhang, Xiyao Jin, Yu Qiao, and Dinggang Shen. "Deep embedding convolutional neural network for synthesizing CT image from T1-Weighted MR image." Medical Image Analysis (MIA), vol. 47, pp.31-44, 2018.
 6. Guoxiang Qu, Wenwei Zhang, Zhe Wang, Xing Dai, Jianping Shi, Junjun He, Fei Li, Xiulan Zhang, Yu Qiao, " StripNet: Towards Topology Consistent Strip Structure Segmentation," Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2018.
 7. Peiqin Zhuang, Yali Wang, Yu Qiao, "WildFish: A Large Benchmark for Fish Recognition in the Wild," Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2018. (Oral)
 8. Yifan Xu, Tianqi Fan, Mingye Xu, Long Zeng, Yu Qiao, "SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters ," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2018
 9. Dian Shao, Yu Xiong , Yue Zhao Qingqiu Huang, Yu Qiao, Dahua Lin, "Find and Focus: Retrieve and Localize Video Events with Natural Language Queries," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2018
 10. Kaipeng Zhang」ャ Zhanpeng Zhang, Chia-Wen Cheng, Winston Hsu, Yu Qiao, Wei Liu , Tong Zhang, "Super-Identity Convolutional Neural Network for Face Hallucination," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2018
 11. Xiaoyu Yue, Zhanghui Kuang, Zhaoyang Zhang, Zhenfang Chen , Pan He , Yu Qiao, Wei Zhang, "Boosting up Scene Text Detectors with Guided CNN," Proc.British Machine Vision Conference ( BMCV), 2018
 12. Wei Zhao, Benyou Wang, Jianbo Ye, Min Yang, Zhou Zhao, Ruotian Luo, Yu Qiao, Wei Zhang, "A Multi-task Learning Approach for Image Captioning," Proc. International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018 (Oral)
 13. Yali Wang, Lei Zhou, Yu Qiao , " Temporal Hallucinating for Action Recognition with Few Still Images," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
 14. Tong He, Zhi Tian, Weilin Huang, Chunhua Shen, Yu Qiao , Changming Sun, " Single Shot TextSpotter with Explicit Alignment and Attention," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
 15. Xuebo Liu, Ding Liang, Shi Yan, Dagui Chen, Yu Qiao , Junjie Yan, " FOTS: Fast Oriented Text Spotting with a Unified Network," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
 16. Wei Zhao, Benyou Wang, Jianbo Ye, Min Yang, Ruotian Luo, Zhou Zhao, Yu Qiao , "A Multi-task Learning Approach for Image Captioning PLASTIC: Prioritize Long and Short-term Information in Top-n Recommendation using Adversarial Training" Proc. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018
 17. Chao Chen, Yali Wang, Yu Qiao " LSTD: A Low-Shot Transfer Detector for Object Detection," Proc. 32th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018
 18. Kaiyang Zhou, Yu Qiao "Deep Reinforcement Learning for Unsupervised Video Summarization with Diversity-Representativeness Reward,," Proc. 32th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018 (Oral)
 19. Z. Wang, X. Liu, L. Chen, L. Wang, Yu Qiao, X. Xie, and C. Fowlkes, "Structured Triplet Learning with POS-tag Guided Attention for Visual Question Answering," IEEE Winter Conf. on Applications of Computer Vision (WACV), 2018
 20. Kai Wang, Xiaoxing Zeng, Jianfei Yang, Debin Meng, Kaipeng Zhang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, "Cascade Attention Networks For Group Emotion Recognition with Face, Body and Image Cues" , in ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI), 2018
 21. Jianfei Yang, Kai Wang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, "Deep Recurrent Multi-instance Learning with Spatio-temporal Features for Engagement Intensity Prediction" , in ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI), 2018
  2017
 1. Limin Wang, Sheng Guo, Weilin Huang, Yuanjun Xiong, Yu Qiao , "Knowledge Guided Disambiguation for Large-Scale Scene Classification with Multi-Resolution CNNs, " IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), Vol. 26, No.4, pp. 2055 ィC 2068, 2017
 2. Zhe Wang, Limin Wang, Yali Wang, Bowen Zhang, Yu Qiao , "Weakly Supervised PatchNets: Describing and Aggregating Local Patches for Scene Recognition, " IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), Vol. 26, No.4, pp. 2028 ィC 2041, 2017
 3. Sheng Guo, Weilin Huang, Yu Qiao , "Locally Supervised Deep Hybrid Model for Scene Recognition," IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), Vol. 26, No.2, 808 ィC 820, 2017
 4. Wenbin Du, Yali Wang, Yu Qiao, " RPAN: An End-to-End Recurrent Pose-Attention Network for Action Recognition in Videos," Proc. Int. Conf. Computer Vision (ICCV), 2017 Oral
 5. Pan He, Weilin Huang, Tong He, Qile Zhu, Yu Qiao, Xiaolin Li " Single Shot Text Detector with Regional Attention," Proc. Int. Conf. Computer Vision (ICCV), 2017 Spotlight
 6. Xiao Zhang, Zhiyuan Fang,Yandong Wen, Zhifeng Li, Yu Qiao " Range Loss for Deep Face Recognition with Long-Tailed Training Data," Proc. Int. Conf. Computer Vision (ICCV), 2017
 7. Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Hao Wang, Zhifeng Li, Yu Qiao, Wei Liu, "Detecting Faces Using Inside Cascaded Contextual CNN," Proc. Int. Conf. Computer Vision (ICCV), 2017
 8. Wei Zhao, Wei XU, Min Yang, Jianbo Ye, Zhou Zhao, Yabing Feng, Yu Qiao " Dual Learning for Cross-domain Image Captioning," Proc. Conf. on Information and Knowledge Management (CIKM), 2017
 9. Jiaming Liu, Yali Wang, Yu Qiao "Sparse Deep Transfer Learning for Convolutional Neural Network," Proc. 31th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2017
 10. Yu Qiao, Limin Wang,Sheng Guo, Zhe Wang, Weilin Huang, Yali Wang "Good Practice on Deep Scene Classification: from Local Supervision to Knowledge Guided Disambiguation," Proc. SUNw: Scene Understanding Workshop in CVPR , 2017
 11. Zhe Wang, Limin Wang, Yali Wang, Yu Qiao "Weakly Supervised PatchNets: Learning Aggregated Patch Descriptors for Scene Recognition," Proc. SUNw: Scene Understanding Workshop in CVPR , 2017
 12. Huijuang Huang, Zhi Tian, Tong He, Weilin Huang, Yu Qiao "Orientation-aware Text Proposals Network for Scene Text Detection," Proc. Chinese Conference on Biometric Recognition (CCBR), 2017
 13. Lianzhi Tan, Kaipeng Zhang, Kai Wang, Xiaoxing Zeng, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, 。ーGroup Emotion Recognition with Individual Facial Emotion CNNs and Global Image Based CNNs。ア, in ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI), 2017
 14. Sheng Guo, Weilin Huang, Yu Qiao , "Improving SIFT with Local Color Contrastive Descriptor for Image Classification," SPIE Journal of Electronic Imaging, Vol. 26, No.1, 2017
 15. Yongqiang Gao, Weilin Huang, Yu Qiao , "Learning multiple local binary descriptors for image matching," Neurocomputing, Vol. 266, No.29, pp. 239-246, 2017
 16. Lei Xiang, Yu Qiao , Dong Nie, Le An, Weili Lin, Qian Wang, DinggangShen. " Deep Auto-context Convolutional Neural Networks for Standard-Dose PET Image Estimation from Low-Dose PET/MRI," Neurocomputing, Vol. 267, No.6, pp. 406-416, 2017
 17. Peiqin Zhuang, Linjie Xing, Sheng Guo,Yanlin Liu,Yu Qiao , "Marine Animal Detection and Recognition with Advanced Deep Learning Models," Proc. of Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF), 2017
 18. Diping Song, Yu Qiao , Alessandro Corbetta, "Depth Driven People Counting Using Deep Region Proposal Network," Proc. Int. Conf. Information and Automation (ICIA), 2017
  2016
 1. Xixuan Wu, Yu Qiao , Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, "Bridging Music and Image via Cross-modal Ranking Analysis," IEEE Trans. on Multimedia (TMM), VOL. 18, NO. 7, pp. 1308-1315, 2016
 2. Xiaojiang Peng, Limin Wang; Xingxing Wang, Yu Qiao , "Bag of Visual Words and Fusion Methods for Action Recognition: Comprehensive Study and Good Practice," Computer Vision and Image Understanding (CVIU), Vol. 150, pp. 109-125, September, 2016
 3. Tong He, Weilin Huang, Yu Qiao , Jian Yao, " Text-Attentional Convolutional Neural Networks for Scene Text Detection," IEEE Trans. on Image Processing (TIP), vol.25, pp.2529-2541, 2016.
 4. [Pdf]
 5. Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Zhifeng Li, Yu Qiao , " Joint Face Detection and Alignment using Multi-task Cascaded Convolutional Networks," IEEE Signal Processing Letter (SPL), Vol. 23, No. 10, pp. 1499-1503, 2016
 6. [Project page & codes]
 7. Yongqiang Gao, Zhifeng Li, Yu Qiao , "An Adaptive Transfer Learning Model for Gender Classification", IEEE Signal Processing Letter, VOL. 23, NO. 6, pp.888-892, 2016
 8. Limin Wang, Yu Qiao , Xiaoou Tang, "MoFAP: A Multi-level Representation for Action Recognition," International Journal of Computer Vision (IJCV), Vol.119, NO 3, pp 254-271, 2016
 9. Yandong Wen, Kaipeng Zhang, Zhifeng Li, and Yu Qiao, "A Discriminative Feature Learning Approach for Deep Face Recognition," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2016
 10. Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang,Luc Van Gool, "Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2016
 11. Zhi Tian, Weilin Huang, Tong He, Pan He, Yu Qiao, "Detecting Text in Natural Image with Connectionist Text Proposal Network," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2016
 12. Yali Wang, Lin Li, and Yu Qiao, "Human Action Recognition with DeepAction Kernel Gaussian Process," Proc. IEEE Conference Advanced Robotics and Mechatronics ( ARM), 2016 (Best paper finalist)
 13. L. Wang, Yu Qiao, X. Tang, and L. Van Gool " Actionness Estimation Using Hybrid Fully Convolutional Networks," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition ( CVPR), 2016
 14. B. Zhang, L. Wang, Z. Wang, Yu Qiao, and H. Wang " Real-time Action Recognition with Enhanced Motion Vector CNNs," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition ( CVPR), 2016
 15. Y. Wen, Z. Li, Yu Qiao, " Latent Factor Guided Convolutional Neural Networks for Age-Invariant Face Recognition," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition ( CVPR), 2016
 16. W. Zhu, J. Hu, G. Sun, X. Cao, Yu Qiao "A Key Volume Mining Deep Framework for Action Recognition," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition ( CVPR), 2016
 17. Kaipeng Zhang, Lianzhi Tan, Zhifeng Li, Yu Qiao "Gender and Smile Classification using Deep Convolutional Neural Networks," ChaLearn Looking at People (LAP) Workshop, CVPR, 2016.
 18. Pan He, Weilin Huang, Yu Qiao, Chen Change Loy, Xiaoou Tang, "Reading Scene Text in Deep Convolutional Sequences," Proc. 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016.
 19. Zhe Wang, Yali Wang, Limin Wang, Yu Qiao, "Codebook Enhancement of VLAD representation for visual recognition," Proc. Int. Conf. Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), 2016
  Journal Papers (before 2015)
 1. Yongqiang Gao, Weilin Huang, and Yu Qiao , "Local Multi-Grouped Binary Descriptor with Ring-based Pooling Configuration and Optimization," IEEE Trans. on Signal Processing (TIP), vol.24, no.12, pp.4820-4833,2015
 2. L. Wang, Yu Qiao , and X. Tang , "Latent Hierarchical Model of Temporal Structure for Complex Activity Classification ", IEEE Transactions on Image Processing (TIP), Vol. 23, No. 2, pp. 810 -822,2014.
 3. Zhifeng Li, Dihong Gong, Yu Qiao , Dacheng Tao , "Common Feature Discriminant Analysis for Matching Infrared Face Images to Optical Face Images", IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol.23, no 6, pp. 2436 - 2445, 2014
 4. X.J. Peng, Yu Qiao , Q. Peng , "Large Margin Dimensionality Reduction for Action Similarity Labeling", IEEE Signal Processing Letter, vol.21, no 8, pp. 1022 - 1025, 2014
 5. X.J. Peng, Yu Qiao , Q. Peng , "Motion Boundary Based Sampling and 3D Co-occurrence Descriptors for Action Recognition", Image and Vision Computing, vol.32, no 9, pp. 616ィC628, 2014
 6. Z. Li, F. Zhao, J. LIU, Yu Qiao , "Pairwise Nonparametric Discriminant Analysis for Binary Plankton Image Recognition", IEEE Journal of Oceanic Engineering (JOE), 39(4),pp:695-701,2014.
 7. X.Qi, R. Xiao, G. Li, Yu Qiao , J. Guo, X. Tang " Pairwise Rotation Invariant Co-occurrence Local Binary Pattern", IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), Vol. 36, No. 11, pp. 2199 - 2213, Nov. 2014
 8. Yu Qiao M. Nishiara and M. Yasuhara, "A Framework toward Restoration of Writing Order from Single-Stroked Handwriting Image", (Proof of Theorems)IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), pp.1724-1737, Vol. 28, No. 11, November 2006
 9. Yu Qiao and M. Yasuhara, "Optimal Euler Circuit of Maximum Contiguous Cost" , IEICE Transactions on Fundamental Electronics, Communication and Computer Science, Vol.E90-A,No.1,pp.274-280,Jan. 2007
 10. W. Wang, Yu Qiao , R. Ishijima, T. Yokozeki, D. Honda, A. Matsuda, S. G. Hanson, and M. Takeda, "Constellation of phase singularities in the complex signal representation of a speckle-like pattern and its applications to optical vortex metrology for biological kinematic analysis," Optics Express, Vol. 16, No. 18, pp.13908-13917, 2008

 11. *This paper is selected for publication in Virtual Journal for Biomedical Optics, Link vol.3, no.11, 2008.

 12. Yu Qiao , W. Wang, N. Minematsu, J. Liu, M. Takeda , X. Tang " A Theory of Phase Singularities for Image Representation and its Applications to Object Tracking and Image Matching," IEEE Trans. on Image Processing, vol.18, no.10, pp.2153-2166, 2009
 13. Baochang Zhang, Yu Qiao, "Face Recognition based on Gradient Gabor feature and Efficient Kernel Fisher Analysis," Neural Computing and Application, p.941-643, Nov., 2009
 14. Yu Qiao and N. Minematsu, "A study on invariance of f-divergence and its application to speech recognition," IEEE Trans. on Signal Processing, vol.58, no.7, pp.3884-3890,2010
 15. N. Minematsu, S. Asakawa, M. Suzuki, Y. Qiao, "Speech structure and its application to robust speech processing," Journal of New Generation Computing, vol.28, no.3, 2010
 16. D. Luo,Y. Qiao,N. Minematsu, and K. Hirose "Regularized maximum likelihood linear regression adaptation for computer-assisted language learning systems," IEICE Trans. Inf. & Syst., vol. E94-D, no.2, pp 308-316, 2011
 17. N.Minematsu, K. Sakuraba, T. Nishimura, Yu Qiao, S. Asakawa, M. Suzuki, D. Saito "Proposal of a Method to Extract the Linguistic Information in Speech Based on Acoustic Separation of the Linguistic and Extra-Linguistic Aspects of Speech,"Journal of IEICE D, no.1,pp.12-26, 2011 (Invited paper, In Japanese)
 18. A. Kunikoshi, Yu Qiao, D. Saito, N. Minematsu, K. Hirose, "A Speech-to-Hand Conversion System for Vowels and Nasals based on Space Mapping," Journal of Information Processing Society of Japan,Vol. 53 No. 9,pp.1234-1244,2012 (In Japanese)
 19. Yu Qiao, D. Luo, N. Minematsu ,"Unsupervised optimal phoneme segmentation: theory and experimental evaluation", IET Signal Processing, vol.7, no.7, pp. 577 - 586, 2013
  International Conference Papers(before 2015)
 1. L. Wang, Yu Qiao, X. Tang, " Action Recognition with Trajectory-Pooled Deep-Convolutional Descriptors," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition ( CVPR), 2015
 2. X. Zhu, Y. Li, Yu Qiao, "Fast Single Image Dehazing Through Edge-Guided Interpolated Filter," Proc. Machine Vision Application (MVA), 2015
 3. Limin Wang, Zhe Wang, Yuanjun Xiong, Yu Qiao, "CUHK&SIAT Submission for THUMOS15 Action Recognition Challenge,"in THUMOS'15 Action Recognition Challenge Workshop, ICCV , 2015.
 4. L. Wang, Z. Wang, W. Du, and Yu Qiao, "Object-Scene Convolutional Neural Networks for Event Recognition in Images", ChaLearn Looking at People (LAP) Workshop, CVPR, 2015. (rank 1st on Cultural Event Recognition task in ChaLearn 2015 )
 5. Z. Wang, L. Wang, W. Du, and Yu Qiao, " Exploring Fisher Vector and Deep Networks for Action Spotting,", ChaLearn Looking at People (LAP) Workshop, CVPR, 2015. (rank 1st in Action Spotting task on ChaLearn 2015 )
 6. Xiang Chen, Yu Qiao, "Road Segmentation via Iterative Deep Analysis", IEEE Conference on Robotics and Biomimetics」ィROBIO」ゥ,2015
 7. Feiyun Zhang, Xiao Xu, Yu Qiao, "Deep Classification of Vehicle Makers and Models」コThe Effectiveness of Pre-teaining and DataEnhancement,"IEEE Conference on Robotics and Biomimetics」ィROBIO」ゥ, 2015
 8. Z. Cai, L. Wang, X. Peng, Yu Qiao, " Multi-View Super Vector for Action Recognition ," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition ( CVPR), 2014 Oral with 5.75% acceptance rate
 9. L. Wang, Yu Qiao, X. Tang, " Video Action Detection with Relational Dynamic-Poselets ," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2014
 10. X. Peng ,L. Wang, Yu Qiao, Q. Peng, " Accelerated High-Order Super Vectors for Visual Recognition ," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2014
 11. X. Peng, Yu Qiao, Q. Peng, " Action Recognition with Stacked Fisher Vectors ," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2014
 12. W. Huang, Yu Qiao, X. Tang, " Robust Scene Text Detection with Convolution Neural Network Induced MSER Trees ," Proc. European Conference Computer Vision ( ECCV), 2014
 13. L. Wang, Y. Qiao, X. Tang, " Action Recognition and Detection by Combining Motion and Appearance Features", in THUMOS'14 Challenge Workshop in conjunction with ECCV 2014 (rank 2nd in Action Detection and 4th in Action Recognition on THUMOS'14 )
 14. X.J. Peng, L.M. Wang, Z.W. Cai, and Y. Qiao」ャ"Action and Gesture Temporal Spotting with Super Vector Representation", in ChaLearn Looking at People Workshop in conjunction with ECCV 2014 (rank 1st in action spotting task on ChaLearn 2014 )
 15. X. Peng ,L. Wang, Yu Qiao, Q. Peng, " A Joint Evaluation of Dictionary Learning and Feature Encoding for Action Recognition ,"International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2014
 16. L. Wang, Yu Qiao, and X. Tang "Mining Motion Atoms and Phrases for Complex Action Recognition," International Conference on Computer Vision (ICCV), 2013
 17. Limin Wang, Yu Qiao, Xiaoou Tang, " Motionlets: Mid-Level 3D Parts for Human Motion Recognition," Proc. Int. Conf. Computer Vision and Pattern Recognition ( CVPR), 2013
 18. X.Peng, Yu Qiao, Q. Peng, and X. Qi, "Exploring Motion Boundary based Sampling and Spatial-Temporal Context Descriptors for Action Recognition", Proc. BMVC, 2013
 19. X. Qi, Yu Qiao, and J. Guo, "Multi-scale Joint Encoding of Local Binary Patterns for Texture and Material Classification", Proc. BMVC, 2013
 20. X. Qi, Yu Qiao, and J. Guo, "Exploring Cross-Channel Texture Correlation for Color Texture Classification", Proc. BMVC, 2013
 21. Zhifeng Li, Dihong Gong, Jianzhuang Liu, Yu Qiao, "Multi-feature Canonical Correlation Analysis for Face Photo-Sketch Image Retrieval," Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2013.
 22. Xingxing Wang, Limin Wang, Y. Qiao," A Comparative Study of Encoding, Pooling and Normalization Methods for Action Recognition," Proc. Asian Conference on Computer Vision ( ACCV), 2012.
 23. Na Li, Yu Qiao, "Voice Conversion using Bayesian Mixture of Probabilistic Linear Regressions and Dynamic Kernel Features," Int. Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP), 2012
 24. X. Wu, Y. Qiao, X. Wang, X. Tang, "Bridging Music and Image: A Preliminary Study with Multiple Rank-CCA Learning," Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2012.
 25. Na Li, Yu Qiao, "Bayesian Mixture of Probabilistic Linear Regressions for Voice Conversion," Interspeech 2012
 26. X. Wu, B. Xu, Y. Qiao, X. Tang, " Automatic Music Video Generation: Cross Matching of Music and Image," Proc. ACM Multimedia (ACM-MM), 2012.
 27. Y. Qiao, M. Suzuki, N. Minematsu and K. Hirose, "Structure constrained distributions matching using quadratic programming and its application to pronunciation evaluation",Proc. Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR), 2011
 28. N. Houmani, S. Garcia-Salicetti, B. Dorizzi1, J. Montalv, J. C. Canuto, M. V. Andrade, Y. Qiao, X.Wang,et.al "BioSecure Signature Evaluation Campaign (ESRA2011):Evaluating Systems on Quality-based categories of Skilled Forgeries," International Joint Conference on Biometrics (IJCB) 2011
 29. Yu Qiao, T. Tong, N. Minematsu, "A Study on Bag of Gaussian Model with Application to Voice Conversion," Proc. INTERSPEECH, 2011
 30. Kunikoshi, Y. Qiao, D. Saito, N. Minematsu, K. Hirose, "Gesture Design of Hand-to-Speech Converter derived from Speech-to-Hand Converter based on Probabilistic Integration Model," Proc. INTERSPEECH, 2011
 31. Yu Qiao, Xingxing Wang, Chunjing Xu, "Learning Mahalanobis Distance for DTW based Online Signature Verification", Proc.IEEE Int. Conf. Information and Automation (ICIA), 2011
 32. Jiemin Wang, Yuanhai He, Yujie Zhou, Yu Qiao, " iGAPSearch: Using Phone Cameras to Search Around the World", Proc.IEEE Int. Conf. Information and Automation (ICIA), 2011
 33. X. Ma, R. Xu, N. Minematsu, Y. Qiao, K. Hirose, and A. Li, "Dialect-based speaker classification using speaker-invariant dialect features," Proc. Int. Symposium on Chinese Spoken Language Processing, pp.171-176 (2010-12)
 34. Y. Qiao and N. Minematsu, "HMM-based sequence-to-frame mapping for voice conversion," Proc. Int. Conf. Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), pp.4830-4833, 2010
 35. D. Luo, Y. Qiao, N. Minematsu, Y. Yamauchi, and K. Hirose, "Regularized-MLLR speaker adaptation for computer-aided language learning system," Proc. INTERSPEECH, 2010
 36. M. Suzuki, Y. Qiao, N. Minematsu, and K. Hirose, "Integration of multilayer regression with structure-based pronunciation assessment," Proc. INTERSPEECH, 2010
 37. M. Suzuki, Y. Qiao, N. Minematsu, and K. Hirose, "Pronunciation proficiency estimation based on multilayer regression analysis using speaker-independent strucural features," Proc. Int. Workshop on Second Language Studies, 2010 (Best Student Paper)
 38. Y. Qiao, M. Suzuki, and N. Minematsu, "A study of Hidden Structure Model and its application of labeling sequences," Proc. Int. Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU'2009), 2009
 39. Y. Qiao, N. Minematsu, K. Hirose, "On invariant structural representation for speech recognition: theoretical validation and experimental improvement," Proc. INTERSPEECH, pp.3055-3058, 2009
 40. D. Luo, Y. Qiao, N. Minematsu, Y. Yamauchi, K. Hirose, "Analysis and utilization of MLLR speaker adaptation technique for learners' pronunciation evaluation," Proc. INTERSPEECH, pp.608-611, 2009
 41. A. Kunikoshi, Y. Qiao, N. Minematsu, K. Hirose, "Speech generation from hand gestures based on space mapping," Proc. INTERSPEECH, pp.308-311, 2009
 42. X. Ma, A. Nemoto, N. Minematsu,Y. Qiao, K. Hirose, "Structural analysis of dialects, sub-dialects, and sub-sub-dialects of Chinese," Proc. INTERSPEECH, pp.2219-2222, 2009
 43. D. Saito, Y. Qiao, N. Minematsu, K. Hirose, "Optimal even search using a structural cost function -- improvement of structure to speech conversion --," Proc. INTERSPEECH, pp.2047-2050, 2009
 44. D. Saito, Y. Qiao, N. Minematsu, and K. Hirose, "Improvement of structure to speech conversion using iterative optimization," Proc. Speech and Computer (SPECOM), pp.174-179, 2009
 45. X. Ma, N. Minematsu, Y. Qiao, K. Hirose, A. Nemoto, and F. Shi, "Chinese dialect-based speaker classification using structural representation of pronunciation," Proc. Speech and Computer (SPECOM), pp.350-355, 2009
 46. N. Minematsu, S. Asakawa, Y. Qiao, D. Saito, and T. Nishimura, "Implementation of robust speech recognition by simulating infants' speech perception with the invariant sound shape embedded in utterances," Proc. Speech and Computer (SPECOM), pp.35-40, 2009
 47. Kun Yang, Jingwei Ye, Zhijun Li, Y. Qiao, "Free hand sketch understanding using SVMs-chain modeling for spatial and temporal patterns," Prof. Genetic and Evolutionary Computation Conference, (GEC Summit), pp 1029-1032, 2009
 48. Y. Qiao, M. Suzuki, and N. Minematsu, "Affine invariant features and its application to speech recognition," Proc. Int. Conf. Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), pp.4629-4632, 2009
 49. Y. Qiao and N. Minematsu, "Mixture of probabilistic linear regressions: a unified view of GMM-based mapping techniques," Proc. Int. Conf. Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP),pp.3913-3916, 2009
 50. Y. Qiao and N. Minematsu, "f-divergence is a generalized invariant measure between distributions," Proc. INTERSPEECH, 2008
 51. Y. Qiao and N. Minematsu, "Metric learning for unsupervised phoneme segmentation," Proc. INTERSPEECH, 2008
 52. Baochang Zhang, Yongsheng Gao, Y. Qiao, "Face Recognition based on Gradient Gabor feature," Proc. Int. Conf. Image Processing (ICIP), 2008
 53. Y. Qiao, W. Wang, N. Minematsu, J. Liu, X. Tang "Phase singularities for image representation and matching," Proc. Int. Conf. Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), 2008
 54. Y. Qiao, N. Shimomura, N. Minematsu, "Unsupervised optimal phoneme segmentation: objectives, algorithm and comparisons," Proc. Int. Conf. Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), 2008
 55. N. Minematsu, T. Nishimura, D. Saito, S. Asakawa, Y. Qiao, "Holistic and prosodic representation of the segmental aspect of speech," Proc. Int. Conf. Speech Prosody, 2008
 56. Yu Qiao and N. Minematsu, "Unsupervised phoneme segmentation using Mahalanobis distance," Asian Workshop on Speech Science and Technology, 2008
 57. Yu Qiao, Satoshi Asakawa andNobuaki Minematsu, "Random Discriminant Structure Analysis for Automatic Recognition of Connected Vowels", IEEE workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU), 2007.
 58. Yu Qiao, Jianzhuang Liu and Xiaoou Tang, "Offline Signature Verification using Online Registration", International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2007.Oral with acceptance rate 4.8%
 59. Wei Wang, Yu Qiao et al. "The Spatial Structures of pseudophase singularities in the analytic signal representation of a speckle and their application to biological kinematic analysis ", International Conference on Experimental Mechanics (ICEM-13) 2007
 60. Yu Qiao and M. Yasuhara. "Affine Invariant Dynamic Time Warping and its Application to Online Rotated Handwriting Recognition", International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2006. Hongkong China
 61. Yu Qiao and M. Yasuhara. " Recover Writing Trajectory from Multiple Stroked Image Using Bidirectional Dynamic Search", International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2006. Hongkong China
 62. Yu Qiao, M. Yasuhara. "Reccovering Drawing Order From Offline Handwritten Image Using Direction Context and Optimal Euler Path," 31st International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2006. Toulouse France
 63. Yu Qiao Mikihiko Nishiara and M. Yasuhara; " A Novel Approach to Recover Writing Order From Single Stroke Offline Handwritten Images ", Proceeding of Eighth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), pp. 227-231, 2005, Seoul Korea
 64. Yu Qiao and M. Yasuhara; "Recovering Dynamic Information from Static Handwritten Images", Proceeding of Ninth International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition (IWFHR), pp. 118-123, 2004 Tokyo, Japan
 65. Zhou Xin, Huang Xiyue, Liao Chuanjin and Yu Qiao. "Vehicle Detection On Highway Based on Direction-Fractal Dimension " , International Conference on Wavelet Analysis and Its Application, 2003
  Earlier Journal Papers in Chinese
 1. Yu Qiao , Huang Xiyue and Chaiyi; "Virtual Studio System" Journals of Chongqing University, Vol. 26(1),pp.38-41 2003
 2. Yu Qiao, Huang X.Y. and Chai Y; "Corner Point Detection Based on Adaptive Line Approximation", Journals of Chongqing University Vol. 26(2),pp.29-31, 2003
 3. Yu Qiao , Huang Xiyue and Chaiyi; "Face Recogntion based on Weighted PCA" Journals of Chongqing University , Vol. 27(3), pp.28-31, 2004
 4. Y. Li, G.Zhao, X.Y. Huang, Yu Qiao and W. Li, "Object-oriented Design of the Intelligent Decision-making System of Safety Controlling", Journal of Chongqing University, Vol.27(12), pp.102-106, 2004
 5. W. Li, X.Y. Huang, H.B.Wei, Yu Qiao ,Y. Li "Knowledge-based Intelligent Decision-making System for the Safety Controlling", Journal of Chongqing University, Vol.29(1),pp.77-80 2006
 6. H.B.Wei, X.Y. Huang, Yu Qiao , Y. Li, W. Li "Orbit Selection by Knowledge Based Neural Network", Journals of Chongqing University Vol.28(11), pp.27-30,2005
  Technical Reports and domestic conference papers
 1. 斎藤大輔,喬宇,峯松信明,広瀬敬吉,"構造評価関数を用いた構造的表象からの音声合成系の高精度化",電子情報通信学会音声研究会,2009-11 (To Appear)
 2. 國越晶,喬宇,峯松信明,広瀬敬吉,"手の動きを入力としたリアルタイム音声生成系における鼻音の合成とピッチ制御に関する検討",電子情報通信学会音声研究会,2009-10 (To Appear)
 3. 喬宇,鈴木雅之,峯松信明,"Proposal of Hidden Structure Model," Proc. Autumn Meeting of Acoust. Soc. Japan, 1-1-3, pp.7-10 (2009-9)
 4. Y. Qiao, M. Suzuki, and N. Minematsu, "Hidden Structure Model (HSM) for speech recognition," IPSJ Technical Report, SLP-77-5, pp. 1-6 (2009-7)
 5. X. Ma, N. Minematsu, A. Nemoto, Y. Qiao, and K. Hirose, "Structural analysis of Chinese dialects and its application for pronunciation assessment," IEICE Technical Report, pp.25-30, (2009-7)
 6. Y. Qiao, D. Saito, and N. Minematsu, "Mixture of probabilistic linear regression models for voice conversion," IEICE Technical Report, SP2008-xxx, pp.xx-yy (2009-1)
 7. 朝川智,喬 宇,峯松信明,広瀬啓吉,"音声の構造的表象と判別分析を用いた単語音声認識", 電子情報通信学会音声研究会,SP2008-XX, pp.xx-yy (2008-12)
 8. 鈴木雅之,喬 宇,峯松信明,"アフィン変換不変性を有する局所的特徴量を用いた音声認識",電子情報通信学会音声研究会,SP2008-XX, pp.xx-yy (2008-12)
 9. X. Ma, N. Minematsu, Y. Qiao, K. Hirose, A. Nemoto, and F. Shi,"Dialect-based speaker classification of Chinese using acoustic features invariant with extra-linguistic factors," IEICE Technical Report, SP2008-XX, pp.xx-yy (2008-12)
 10. 國越晶,喬 宇,峯松信明,広瀬啓吉,"空間写像に基づく手の動きを入力とした音声生成系の構築",電子情報通信学会音声研究会,SP2008-78,pp.45-50 (2008-11)
 11. Y. Qiao and N. Minematsu, "Structural representation with a general form of invariant divergence," Proc. Autumn Meeting of Acoust. Soc. Jpn., 2-P-1, pp.105-108 (2008-9)
 12. Y. Qiao, S. Asakawa, N. Minematsu, and K. Hirose," Dimension reduction and discriminant analysis for Japanese connected vowel recognition," Proc. Autumn Meeting of Acoust. Soc. Jpn., 2-P-2, pp.109-112 (2008-9)
 13. 朝川智,喬 宇,峯松信明,広瀬啓吉,"判別分析と構造構造表象を用いた話者の多様性に超頑健な音声認識",日本音響学会秋季講演論文集,2-P-3,pp.113-116 (2008-9)
 14. 國越晶,喬 宇,峯松信明,広瀬啓吉,"空間写像に基づく手の動きを入力とした音声生成系",日本音響学会秋季講演論文集,1-Q-23 ,pp.375-376 (2008-9)
 15. 鈴木雅之,朝川智,喬宇,峯松信明,広瀬啓吉,"スペクトル領域特徴量を用いた音声の構造的表象による音声認識",日本音響学会秋季講演論文集,1-R-26,pp.473-476 (2008-9)
 16. Y. Qiao and N. Minematsu, "The general form of divergence invariant to transformations",IEICE Technical Report, (2008-7)
 17. 鈴木雅之,朝川智,喬 宇,峯松信明,広瀬啓吉,"スペクトル特徴量を用いた音声の構造的表象に関する実験的検討",電子情報通信学会音声研究会,SP2008-32,pp.73-78 (2008-6)
 18. 下村直也,峯松信明,山内豊,喬 宇,朝川智,広瀬啓吉,"教師無しセグメンテーションを用いたシャドーイング音声の自動評価に関する実験的検討",日本音響学会春季講演論文集,3-10-10,pp.483-486 (2008-3)
 19. Y. Qiao, N. Shimomura, N. Minematsu," Unsupervised phoneme segmentation using transformed cepstrum features," Proc. Spring Meeting of Acoust. Soc. Japan, 1-11-20, pp.287-290 (2008-3)
 20. Y. Qiao, N. Shimomura, and N. Minematsu, " Toward optimal unsupervised phoneme segmentation -- a theoretical and experimental investigation --," IEICE Technical Report, SP2007-123, pp.161-166 (2007-12)
 21. Y. Qiao, S. Asakawa, and N. Minematsu, " Recognition of connected Japanese vowel utterances using random discriminant structure analysis," IEICE Technical Report, SP2007-89, pp.19-24 (2007-11)
 22. 羅徳安, 喬 宇, 峯松信明, 山内豊, 広瀬啓吉,"音響モデルに対する話者適応処理が発音評定精度に及ぼす影響に関する分析," 日本音響学会春季講演論文集,2009
 23. 齋藤大輔, 喬 宇, 峯松信明, 広瀬啓吉,"反復解法に基づく構造的表象からの音声合成の高精度化に関する検討," 日本音響学会春季講演論文集,2009
 24. 國越晶, 喬 宇, 鈴木雅之, 峯松信明, 広瀬啓吉, 坂野秀樹 "ジェスチャー空間と音響空間の写像に基づくリアルタイム音声生成系," 日本音響学会春季講演論文集,2009
  Others
 1. Yu Qiao, Zhao Q.S. and Li X.X.; "Assembly Unlawful?" International Mathematical Contest in Modeling (MCM), Honorable Mention 1999
 2. Yu Qiao, Li X.X and Zhao Q.S; "Find Optimal Path for Multi-Scouting Problem" Mathematical Contest in Modeling of China (MCMC) , National First Prize 1998